خدمات ما

کمپین تبلیغاتی BTL

اجرای کمپین های تبلیغاتی BTL : ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﯾﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ

سمپلینگ و پروموشن

سمپلینگ و پروموشن : سمپلینگ و پروموشن یکی از راهکارهای ترویج و افزایش سطح فروش ، بازاریابی حضوری و برندینگ هر چه بیشتر محصولتان می باشد

مشتریان ما

logo one
logo two
logo three
logo four